Barnens framtid är nu

Välutvecklade insatser för psykisk hälsa riktade till barn och ungdomar är ett av de viktigaste utvecklingsområdena där hela samhället måste engageras. Salus Care erbjuder effektiva insatser i det förebyggande arbetet eller för att förhindra fortsatt problemutveckling.

Arbetar du inom vården? Är du förälder?

Parent-Child Interaction Therapy

PCIT är idag en etablerad metod på mottagningar, universitetssjukhus samt inom socialtjänsten och barn-och ungdomspsykiatrin i USA. Salus Care är mycket stolta över att vara den första aktören i Sverige som kan erbjuda PCIT, en effektiv insats som stärker föräldrars förmåga att hantera svårigheter på ett gynnsamt sätt.

Vetenskapligt stöd

PCIT har starka kopplingar till forskningen. I den senaste genomgången av aktuell forskning av flera oberoende statliga utvärderingsorgan i USA bedöms PCIT ha ett starkt vetenskapligt stöd och metoden ingår därför i en lista av evidensbaserade program som kan finansieras av det offentliga i USA. Klicka här för mer information om deras utvärdering.

PCIT har med tiden fått en global spridning och används bl.a. i Australien, Japan, Tyskland, Holland och Norge. I Sverige har metoden uppmärksamts av SBU:s (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) första utvärderingsrapport om forskningen kring öppenvårdsinsatser för familjer utsätta för våld och försummelse.

Den granskade forskningen visar att PCIT är en, av endast två, insatser som har evidens för att minska utåtagerande och minskat förekomst av våld* och försummelse** inom familjen. PCIT har dessutom en bevisad effekt i form av stärkt relation och förbättrat samspel mellan barn och föräldrar. Klicka här för att hämta publikation med mer informaiton.

Fotnot

* Våld definieras i rapporten som fysiskt, psykiskt/emotionellt och bevittnande av våld mellan vuxna i hemmet.

** Försummelse definieras i rapporten som bristande tillsyn och övervakning, att föräldern inte tillgodoser barnets behov av sömn, mat, hygien, kläder, utbildning, stöd eller andra mänskliga behov samt att barnets behov vid sjukdom, psykisk ohälsa eller bristande tandhälsa inte är tillgodosedda.

Användningsområden

PCIT är effektiv för barn som uppvisar utåtagerande beteendemönster ocht bryter mot regler, normer eller förväntningar. PCIT är även en effektiv insats för barn som befinner sig inom autismspektrum och för att förebygga barnmisshandel.

Så här går det till

PCIT är en interaktiv behandlingsmetod som med inslag av lekterapi och beteendeterapi. Praktiskt innebär metoden att föräldrar leker med barnet i ett rum, medan terapeuten observerar från ett angränsande rum utrustat med en enkelriktad spegel. Terapeuten ger interaktiv vägledning (dvs. i realtid) till föräldrarna under leken via en öronsnäcka. Behandlingens två steg beskrivs nedan.

Steg 1

I steg ett avråds föräldrar från att använda negativa språk i samspelet med barnet och uppmuntras att vara närvarande, ignorera ofarliga negativa beteenden samtidigt som man visar entusiasm och ger beröm för positiva beteenden. De lär sig också att reflektera över barnets språk tillbaka till honom eller henne för att förbättra kommunikationen.

Steg 2

I steg två lär sig föräldrarna beprövade uppfostringsstrategier som hjälper barnet att acceptera och följa föräldrarnas anvisningar, respektera regler och visa adekvat beteende även offentligt. I PCIT har föräldrarna en aktiv roll och förväntas träna på sina nyförvärvade färdigheter hemma.